برچسب: خودروهای جدید

تیبا هم به سرنوشت پیکان دچار می شود

نماینده مردم قایم شهر در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از فروش این همه تیبا به مردم و مقروض نمودن آن ها به بانک و بعد از همه این ها از رده خارج شدن این خودرو اقدام درستی بوده یا نه ؟ وی پاسخ داد این اقدام خیلی هم خوب است .چراکه این عادی می باشد اقدامی خوب هم می باشد