برچسب: مصرف بنزین

مقایسه مصرف سوخت پراید 111 با تیبا 2

برای خریدن یک خودرو عوامل متعددی وجود دارد که باید به آن ها توجه شود اما در این بین یکی از آن عوامل میزان مصرف سوخت یک خودرو می باشد .
در مقایسه ای که بین دو خودروی پراید 111 و تیبا 2 صورت گرفته است این نتیجه حاصل شده است که میزان مصرف سوخت هر دو خودرو در بزرگراه ها برابر می باشد .
در حقیقت براساس گفته شرکت سایپا خودروی تیبا 2 در بزرگ راه ها در هر 100 کیلو متر 7.5 لیتر بنزین می سوزاند که پراید 111هم در همین حدود مصرف بنزین دارد .