برچسب: مقدمه

مقدمه ای بر معرفی تیبا

رنج قیمتی زیر 25.000.000 تومان برای بازار خودروی کشورما پر طرفدارترین رنج قیمتی خودرو می باشد چراکه در این رنج قیمتی هم افرادی که توانایی مالی زیادی ندارند به دنبالشان می روند هم افرادی که از وضع مالی خوبی برخوردار می باشند برای تهیه خودروهای دم دستی شان به دنبال این رنج قیمتی هستند
اما متاسفانه در بازار خودروی کشور ما در این رنج قیمتی تنوع بسیار پایین می باشد و افراد برای تهیه خودروی صفرکیلومتر در این رنج قیمتی چند مورد محدود انتخاب دارند و تیبا هم یکی از آن ها است .